Ulbo de Sitter-award

Jaarlijk rijkt het USI de Ulbo de Sitter-award uit. Dit is een Vlaams-Nederlandse prijs voor de HBO-afstudeerscriptie, WO-masterscriptie of -thesis die een belangwekkende bijdrage levert aan een vernieuwing van het oplossingsrepertoire voor urgente, hedendaagse organisatie-vraagstukken. Het gaat daarbij om radicale en duurzame oplossingen, die organisaties een antwoord bieden op de veranderende eisen vanuit de sociaal-economische omgeving. Oplossingen waarin zowel een integrale benadering als aandacht voor de kwaliteit van arbeid sleutelrollen vervullen

Deze opgave is in lijn met het levenslange streven van, Ulbo de Sitter, de naamgever van deze prijs. Vanuit dit streven werd hij de grondlegger van de moderne sociotechniek in Nederland en Vlaanderen. De (moderne) sociotechniek kan inmiddels putten uit een geschiedenis van zo'n 60 jaar waarin de wetenschappelijke inzichten over innovatieve arbeidsorganisaties zijn getoetst aan de praktijk.

Na zijn overlijden in 2010 wordt de intellectuele nalatenschap van Ulbo de Sitter levend gehouden in het recent opgericht kennisinstituut dat zijn naam draagt (www.ulbodesitterkennisinstituut.nl). Het instituut stelt zich ten doel om de moderne sociotechniek te verdiepen, te vernieuwen en blijvend te toetsen aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

De uitreiking van de  Ulbo-de-Sitter-award vormt één van de activiteiten van het kennisinstituut.

Voor wie?

De  Ulbo-de Sitter-award is bedoeld voor master-studenten van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen, die in 2016/’17 een scriptie/thesis met succes hebben verdedigd met als centraal thema een vernieuwende, organisatiekundige benadering.

Deze studenten worden uitgenodigd om het afrondend resultaat van hun studie in digitale vorm in te zenden voor deelname. Ook docenten die het project hebben begeleid kunnen de scriptie of thesis van hun student(e) indienen. In beide gevallen dient een scan van het officiële document waarop het cijfer staat vermeld worden meegezonden, evenals de NAW-gegevens van de auteur(s). De studenten kunnen afkomstig zijn uit verschillende wetenschapsgebieden; naast bedrijfs- en bestuurkunde zou dat bijvoorbeeld sociologie, psychologie of gezondheidskunde kunnen zijn. Met andere woorden; de onderwerpkeuze (en niet studieachtergrond!) vormt de belangrijkste voorwaarde voor deelname.

Hoe en door wie worden de inzendingen beoordeeld?

De jury bestaat uit USI-leden uit de wereld van wetenschap, opleiding en praktijk. De jury hanteert in haar beoordeling de volgende criteria:

  • de mate waarin de  scriptie/thesis bijdraagt aan een vernieuwing van het oplossingsrepertoire voor actuele, urgente organisatievraagstukken,
  • de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van bestaande wetenschappelijk getoetste organisatiekundige kennis,
  • de toegankelijkheid en overtuigingskracht van de scriptie/thesis.

Waaruit bestaat de Ulbo de Sitter-award?

De award bestaat uit een certificaat en een (bescheiden) geldbedrag van € 500 en gratis een jaar lidmaatschap van het instituut. Daarnaast zal de jury zich inspannen om de winnaar een platform te bieden voor een ruimere bekendheid van haar/zijn werk. Dat kan in de vorm van een artikel in een gerenommeerd tijdschrift en/of een presentatie op een relevant congres/symposium. De uiteindelijke keuze daarin is afhankelijk van het onderwerp van de scriptie/thesis en de voorkeur van de winnaar.

Praktische informatie

De deelnemers kunnen hun scriptie/thesis in digitale vorm zenden naar Hans Lekkerkerk (h.lekkerkerk@fm.ru.nl). Met vragen kunnen belangstellenden daar eveneens terecht.

Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software